Affärsresenären_logga_2017_svart

Ökat affärsresande

Det är inte helt lätt att göra prognoser i en föränderlig värld. Affärsresandet styrs av olika faktorer, både på makro- och mikronivå. Vilka är dessa faktorer och hur kan ett företag sätta kostnaden för resorna i relation till verksamheten?

TEXT LOTTEN FOWLER, GENERALDIREKTÖR FÖR SBTA*
FOTO SHUTTERSTOCK OCH NASTUH ABOOTALEBI

1,3 biljoner USD uppgick det globala affärsresandet till under 2016. Siffran inkluderar både grupp- och individuella resor som genomfördes i tjänsten; låt det vara säljmöten, personlig utveckling, interna möten, kvalitetskontroll, underhåll osv.
Alla utgifter förknippade med tjänsteresan inkluderas, även traktamenten och pengar som spenderats av resenären för privat bruk under resan. Siffrorna kommer från GBTA, som varje år tittar på hur affärsresandet utvecklas globalt och regionalt. Den totala tillväxten i globalt affärsresande förra året var endast 3,5 %. Snittet för åren dessförinnan ligger på en ökning runt 4,4 procent i det vi kallar spend, på svenska totala utgifter.
Tillväxten i dollar räknat minskade på grund av flera makroekonomiska faktorer och minskningen varierade dessutom från region till region. Global oro i frågor kring statlig reglering, inflation, växelkurser och ekonomisk tillväxt gör företag försiktiga. Oron kvarstår även framöver, framförallt på grund av det politiska läget i världen.

Trots det tror många på en ökad tillväxt i affärsresandet, främst beroende av tre faktorer.
Den första anledningen att tro på en ökad tillväxt är Handeln. När man analyserar sambanden mellan globala handelsvolymer och global ”spend” på affärsresor ser man att närmare 60 % av resandet kopplas direkt till globala handelsvolymer. Det känns som ett rimligt antagande eftersom förflyttning av produkter och tjänster i förlängningen kräver att människor reser för att stödja handeln. Med andra ord ser man här tjänsteresor i termer av sälj, support, R&D och utbildning till exempel.
Minskade handelsvolymer har tydligt påverkat affärsresandet negativt under de senaste åren. Historiskt brukar globala handelsvolymer växa med ungefär 2 gånger global BNP per år. Under perioden 2010–2016 däremot, växte de globala handelsvolymer bara med 1 gång global BNP. Detta är en starkt bidragande orsak till en relativt låg tillväxt för affärsresande under samma period. Det finns nu tecken på att global handel är på väg tillbaka, i form av ökad export i Asien och en ökad efterfrågan av containerfartyg.
IMF förutspår en tillväxt i handel på 3,9 % under 2018. Det man behöver ta höjd för är en ökad protektionism, vilket ju diskuteras i flera länder nu, kanske framförallt USA.

Den andra anledningen att tro på ett ökat globalt affärsresande är de så kallade Tillväxtmarknaderna. Under perioden 2010–2013 utgjorde BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) 58 % av den totala globala ökningen i affärsresande. De senaste årens ekonomiska problem i flera av länderna har påverkat utvecklingen negativt, vilket nu ser ut att vända.
Man förväntar sig inte en snabb återhämtning, men det finns positiva signaler på flera håll nu. Vi behöver se upp för kraftigt ökade räntor eller tuffare lånevillkor i tillväxt marknaderna, något som skulle kväva återhämtningen vi nu ser.

Den tredje anledningen till ett ökat globalt affärsresande är den ökning i tillverkning och industriell produktion vi nu ser. Världsbanken förutspår att produktionen kommer att fortsätta öka de närmaste åren.
Sambandet mellan global produktion och tjänsteresande är säkerställt och man menar att produktionssektorn, dvs industrin, står för närmare en tredjedel av det som spenderas globalt på tjänsteresor.
Här skulle ett handelskrig eller försvårade villkor för internationell handel och produktion kunna påverka utvecklingen.

Den fjärde anledningen till att man tror på en ytterligare ökning i affärsresande är dynamiken kring olika valutor och växelkurser. Dollarn har ökat i kraftigt i värde under de senaste åren, vilket påverkar handel och därmed också affärsresandet.

Företag som förstår sambanden mellan affärsresande och global ekonomi och handel kan budgetera och planera sina kostnader.
Den som inte arbetar aktivt med reserelaterade frågor har svårt att parera förändringar i den yttre miljön och får ofta dra hårt i handbromsen när något sker. Travel management handlar om mycket mer än förhandlade priser på flyg. Gott fortsättning.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

SBTA

*SBTA, Swedish Business Travel Association, är en organisation vars mål är att stötta sina medlemmar – köpare och leverantörer – i frågor som rör tjänsteresor och möten. SBTA har i dagsläget över 250 medlemsföretag och är, tillsammans med de övriga nordiska föreningarna, partners i GBTA, Global Business Travel Association.

Lotten Fowler är generaldirektör för SBTA och är under 2017 gästskribent i Affärsresenären. Om du som läsare har några frågor eller synpunkter på ämnen du vill att vi tar upp är du välkommen att kontakta SBTA på info@sbta.se.